Logo

RAST ISTRE

 

   SVRK2   SLOEUHR

SlovenianCroatianhr-HREnglish (UK)

Općina Vižinada - Visinada

OpcinaVisinarahttp://www.vizinada.hr/

Općina Vižinada-Visinada je jedinica lokalne samouprave utvrđena Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Općina Vižinada-Visinada se nalazi u centralnom dijelu zapadnog priobalnog područja poluotoka Istre, površine 36,10 km², a prema popisu stanovništva iz 2001. godine, broj stanovnika je 1137.

Općina u okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, te protupožarnu i civilnu zaštitu.

Statutom, u skladu sa zakonom, podrobnije se uređuju: samoupravni djelokrug Općine; obilježja Općine; javna priznanja Općine; ravnopravna službena uporaba jezika i pisma nacionalne manjine; oblici suradnje jedinica lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu; unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine; neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju; imovina, financiranje i akti Općine; mjesna samouprava; akti Općine; stupanje na snagu Statuta i odredbe o nadzoru, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza iz samoupravnog djelokruga Općine.

 

  • mag. Marko Ferenac

Vizinada vizinada202-630x500

login